Verslag koers windenergie ALV 28 mei 2024

31/5/2024
Wind-energie
Algemeen
Dirk-Jan Karsten

Tijdens de ALV van 8 mei 2024 zijn de plannen voor windenergie langs de Stouwe en aan de Bruineveldweg besproken. Helaas waren er mede door de meivakantie maar circa 25% van de leden aanwezig. Naar mening van het bestuur en de aanwezige leden was dit te weinig. Daarom is er een extra ledenvergadering belegd en die is gehouden op 28 mei 2024. Deze keer waren gelukkig ruim meer dan de helft van de leden aanwezig.

Windinitiatief langs de Stouwe

Het beleid van provincie en gemeente is het afgelopen jaar erg veranderd. Er wordt steeds meer gestuurd op windenergie omdat deze doelen in de RES(Regionale Energiestrategie) niet worden gehaald. Deze verandering van beleid heeft gezorgd voor gemeentelijk windbeleid dat in december 2023 is aangenomen door de gemeenteraad. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt tussen provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn (programmeringsafspraken) over een plafond in de hoeveelheid windenergie die moet worden opgewekt in de gemeente voor 2030. In deze afspraken zijn twee gebieden aangewezen met een totaal plafond van 120 GWh aan windenergie in de gemeente Hellendoorn (= ongeveer 6 windturbines). De twee gebieden waar het hier om gaat zijn gebied 162 (Bruineveldsweg Daarle) en gebied 193 (tussen Daarle en Daarlerveen). Het beleid van gemeente en provincie gaan dus steeds meer richting windmolens en dit sterkt de mening van het bestuur van Duurzaam Daarlerveen dat er uiteindelijk windmolens langs de Stouwe zullen komen (mits voldaan wordt aan alle planologische voorwaarden).

Om de doelen van de Regionale Energie Strategie (RES gaat uit van 2 TWh aan wind in Overijssel) te halen moeten er ongeveer 100 windturbines in Overijssel geplaatst worden voor 2030. Aangezien de ruimte beperkt is, is het bestuur van de coöperatie ervan overtuigd dat de kans levensgroot is dat er uiteindelijk windturbines langs de Stouwe komen. Mede daardoor hebben Energiek Daarle en Duurzaam Daarlerveen de handen ineen geslagen en eind vorig jaar een principeverzoek voor windmolens langs de Stouwe ingediend. Het bestuur staat voor opwek van duurzame energie, lokaal eigendom en zoveel mogelijk regie in eigen gebied. Dit betekent dat het bestuur zich actief wil inzetten voor realisatie van windturbines en zal daarbij initiatiefnemer zijn. Op deze manier kan het de omgeving betrekken bij het proces en kunnen Daarle en Daarlerveen gezamenlijk eigenaar worden van de turbines. De voordelen van het zelf eigenaar zijn van windmolens zijn o.a.:

  • Mogelijkheid om zorgen omwonenden goed te adresseren. Juist door zelf regie te nemen kun je zorgen en angsten van omwonenden en de gemeenschap goed meenemen onderzoeken en doeltreffende maatregelen nemen.
  • Naast de mogelijke lasten van windmolens heb je als eigenaar ook de lusten en die kun je vervolgens zo eerlijk mogelijk verdelen in je gemeenschap.
  • Als de omgeving eigenaar is van de windmolen betekent het ook dat er inspraak is van diezelfde omgeving
  • Wind is een onmisbare schakel in de energietransitie, daar een bijdrage aan leveren is verantwoordelijkheid nemen
  • Als eigenaar kun je overlast tot een minimum proberen te beperken door extra maatregelen te nemen die commerciële partijen minder snel zullen nemen. Denk daarbij aan uilenveren, maatregelen om lampjes op de molen uit te zetten, stilzetten van de molen bij teveel overlast, etc.
  • Als eigenaar heb je zeggenschap over wat er met de opgewekte stroom wordt gedaan. Deze kan bijvoorbeeld worden afgenomen door lokale bedrijven of particulieren.

Na een respectvolle en uitvoerige discussie / vraag en antwoord met alle aanwezige leden en het bestuur is er gestemd over de koers die we als coöperatie willen varen. Een ruime meerderheid heeft gestemd voor een actieve rol van de coöperatie in de ontwikkeling van de windmolens. En dus gaan we aan de slag samen met Energiek Daarle om er voor te zorgen dat als er inderdaad windmolens passen in het gebied langs de Stouwe, dat die dan in 100% lokaal eigendom zijn!

Energiepark Daarle

Het tweede windinitiatief in de gemeente Hellendoorn ligt aan de Bruineveldweg in Daarle. Dit is een initiatief van een professionele ontwikkelaar en een aantal grondeigenaren. Ook Noaber & Co (coöperatie in Hellendoorn) participeert en is hier voor 5% eigenaar. Noaber & Co probeert al langere tijd om dat aandeel te vergroten naar minimaal 50% lokaal eigendom (conform het klimaatakkoord). Dat is echter tot op heden nog niet gelukt. Noaber & Co heeft hulp gevraagd van de coöperaties Daarle en Daarlerveen om 50% lokaal eigendom vanaf ontwikkeling te waarborgen. Dit uiteraard om ook hier er voor te zorgen dat de omgeving voor een substantieel deel kan meebeslissen bij de ontwikkeling en uiteindelijk ook kan meeprofiteren van de opbrengsten. Het bestuur zou ook hier graag een actieve rol spelen omdat het van mening is dat lokaal eigendom cruciaal is bij het slagen van de energietransitie. Ook de rol van Duurzaam Daarlerveen in dit project is tijdens deze vergadering in stemming gebracht middels de volgende stelling:

Coöperatie Duurzaam Daarlerveen staat voor zoveel mogelijk lokaal eigendom en wil daarom actief betrokken zijn bij verwerven van een zo groot mogelijk aandeel lokaal eigendom in Energiepark Daarle.

Ook dit voorstel is met ruime meerderheid van de aanwezige leden goedgekeurd en het bestuur zal er aldus naar handelen.

Vragen?

Mocht u nou vragen hebben nadat u bovenstaande heeft gelezen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! 

Download hier de bijlage:
Download

Ook interessant

Wind-energie

Tijdens de ALV van 8 mei 2024 zijn de plannen voor windenergie langs de Stouwe en aan de Bruineveldweg besproken. Helaas waren er mede door de meivakantie maar circa 25% van de leden aanwezig. Naar mening van het bestuur en de aanwezige leden was dit te weinig.

Lees nu...
Nieuws

Op 21 mei jl. werd er in de gemeenteraad gestemd over het wel of niet akkoord gaan met de programmeringsafspraken van de provincie Overijssel. Tijdens deze raadsvergadering heeft voorzitter Mark Mevius van Coöperatie Energiek Daarle de raadsleden toegesproken.

Lees nu...
Zonne-energie

Afgelopen vrijdag (5 april) hebben we ons eerste zonnedak, Zonnig Nonkeswijk in Daarlerveen, feestelijk in gebruik genomen! De installatie is door KiesGroen op 4 april opgeleverd. De komende 15 jaar zal de coöperatie op het dak van de Luchtdichtshop groene stroom opwekken.

Lees nu...