Terugkoppeling info-avonden Windenergie Stouwe

5/4/2024
Wind-energie
Nieuws
Sonny Marsman

Op 28 en 29 februari jl. hebben we samen met Energiek Daarle 2 informatie-avonden georganiseerd. Hier hebben we veel omwonenden en andere geïnteresseerden mogen ontvangen. We hebben hen bijgepraat over het door ons ingediende principeverzoek voor de bouw van windturbines langs de Stouwe. Doel is deze windturbines in 100% lokaal eigendom te realiseren.

Vanzelfsprekend zijn er op deze avond door alle bezoekers veel vragen gesteld. We hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet en voorzien van het antwoord dat we 's avonds ook hebben gegeven. Mocht uw vraag er niet tussen staan en wilt u toch antwoord? Neem dan gerust contact met ons op.

De presentatie die op deze avonden getoond is, vindt u onderaan deze pagina als download.

De meest gestelde vragen:

Waarom willen jullie windmolens langs de Stouwe plaatsen?

Door beleidskeuzes van provincie en gemeente wordt er steeds meer gestuurd op ontwikkeling van windenergie. In 2022 heeft de provincie Overijssel de gemeenten (waaronder gemeente Hellendoorn) geattendeerd op het feit dat ze achterblijven bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen, met name op het gebied van windenergie. In reactie hierop heeft de gemeente in 2023 besloten beleid te ontwikkelen, waarbij binnen de gemeente Hellendoorn twee gebieden geschikt lijken voor windenergie. Ook het gebied langs de Stouwe valt hieronder. Het is ons inziens niet meer de vraag óf maar wanneer en door wie windmolens worden gerealiseerd. En dan kunnen we dat beter zelf doen dan door een externe projectontwikkelaar.

Waarom hebben jullie een principeverzoek bij de provincie gedaan?

Omdat de provincie en gemeente het gebied langs de Stouwe heeft aangewezen als mogelijke locatie voor windmolens is er belangstelling van projectontwikkelaars voor dit gebied. Indien zij hun project weten te realiseren dan betekent dit dat de omgeving weinig zeggenschap heeft en dat de winsten naar elders verdwijnen. We hebben dan wel de lasten maar niet de lusten. Door zelf dit project in volledig lokaal eigendom te realiseren zorgen we ervoor dat niet alleen de lasten maar ook de lusten binnen onze gemeenschap grenzen blijven. Dit initiatief staat niet alleen voor het genereren van duurzame energie, maar ook voor het behoud van lokale controle en economische voordelen.

Waarom komen de windmolens niet in Nijverdal / Sallandse Heuvelrug / Holterberg?

De gemeente en provincie hebben kaarten laten maken waar planologisch ruimte is voor windmolens, en hier verwijzen we u graag naar. In algemene zin mag er vanuit de rijksregels geen windmolen komen in natuurgebieden. Hoewel de hoogte van de natuurgebieden wel gunstig is voor een windproject is daar eenvoudig geen mogelijkheid om een windmolen te plaatsen. In de kaarten van de provincie en gemeente is er rekening gehouden met verschillende factoren als geluidsnormen, afstand tot bebouwing en infrastructuur.

Hoeveel windmolens willen jullie plaatsen?

De provincie geeft aan dat een cluster van 4 windmolens in aangewezen gebieden moeten worden geplaatst. We gaan ervan uit dat er wellicht verschillende belemmeringen zijn die dat niet mogelijk maakt. In overleg met omwonenden zullen we via een participatieproces proberen te komen tot een concreet aantal windmolens. Vooralsnog gaan we uit van 2 tot 4 windturbines.

Houden jullie rekening met de wensen van de omwonenden?

We betrekken de omwonenden in onze plannen, luisteren naar hun bezwaren en opmerkingen en proberen deze mee te nemen in de ontwikkeling van het project. Daarvoor willen we een klankbordgroep oprichten waarmee we regelmatig in overleg gaan om zorgen en wensen mee te nemen.

Hoe betrekken jullie omwonenden bij jullie plannen?

Via de websites van de coöperaties, persberichten, door persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis, openbare inloopavonden en voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven, en door brieven huis aan huis.

Wat is lokaal eigendom?

Het doel van beide Coöperaties is om windmolens te realiseren in volledig (100%) lokaal eigendom. Ons initiatief staat niet alleen voor het genereren van duurzame energie, maar ook voor het behoud van lokale controle en economische voordelen. De coöperaties van Daarle en Daarlerveen hebben zeggenschap en controle over het project en laten de beide gemeenschappen mede profiteren van de opbrengsten van de molens. Ook hebben de coöperaties de ambitie om de opgewekte stroom te leveren aan inwoners en bedrijven in de omgeving.

Hoe hoog worden jullie molens?

Om voldoende opbrengst te genereren en winstgevend te zijn worden windmolens steeds hoger. Het exacte aantal molens en de hoogte van de molens in ons plangebied is nog onbekend. Hierover willen we onder andere in gesprek met omwonenden. Om een rendabel project te hebben gaan we wel uit van een tiphoogte van tenminste 200 meter.

Hoe ver komen de molens van de school in Daarlerveen te staan?

Het dichtstbijzijnde punt van het plangebied ligt op 1100 meter van basisschool de Veenbrug in Daarlerveen.

Hebben jullie voldoende kennis om dit project te kunnen realiseren?

De kennis die we niet hebben halen we bij deskundigen die dat wel hebben. Daarvoor zijn we in gesprek met verschillende partijen. Ook partijen die eerder coöperatief een windmolen hebben gerealiseerd, zoals in Nieuwleusen en Staphorst.

Hoe zit het met het geluid van de turbines die jullie gaan plaatsen?

Het meeste geluid wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen van windturbines. Dit noemt men aerodynamisch geluid. De hoeveelheid geluid hangt vooral af van de tipsnelheid (rotordiameter en toerental) en de vormgeving van de rotorbladen. Mechanisch geluid ontstaat door bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast. Bij moderne turbines is dit geluid echter ondergeschikt. De hoeveelheid geluid die een turbine produceert, is (bij dezelfde windsnelheden) gelijk in de dag, avond en nacht. De normen voor geluid gelden op de gevel van nabijgelegen woningen. Het jaargemiddelde geluidniveau mag niet meer zijn dan 47 dB. Voor de nacht geldt een aparte norm van 41 dB

Wat gaan jullie doen als ik last heb van slagschaduw of geluidsoverlast?

Onderzoek moet uitwijzen of de hoeveelheid hinder v.w.b. geluid of slagschaduw in het plangebied binnen de normen valt. Indien nodig is het mogelijk om de turbines tijdelijk stil te zetten. Voor wat betreft slagschaduw hebben we de ambitie om deze niet meer te laten zijn dan 6 uur per jaar, per woning.

Is het nog steeds nodig om windmolens te plaatsen langs de Stouwe als er al windmolens komen aan de bruineveldsweg (bij het munitiedepot/kaasbunkers)?

De provincie Overijssel heeft planologische medewerking gegeven aan de ontwikkeling van 5 tot 7 windmolens aan de bruineveldsweg. Het is mogelijk dat hierdoor de opgave van 2030 voor de gemeente Hellendoorn ingevuld is. De provincie en gemeenten zijn momenteel in overleg om zogenaamde programmeringsafspraken te maken. Hierbij leggen ze vast hoeveel windenergie per gemeente nodig is voor 2030. In de zomer van 2024 worden de afspraken definitief en weten we ook wat de opgave zal zijn voor de gemeente Hellendoorn. Als coöperaties gaan we er vanuit dat met het initiatief van de bruineveldsweg niet de gehele opgave voor 20230 wordt ingevuld. Vooral omdat het plangebied aan de bruineveldsweg beperkt is in omvang zal het lastig worden hier 5 tot 7 molens te plaatsen. Ook zal er naast de opgave voor 2030 een opgave voor 2050 komen. Vooralsnog gaan de coöperaties door met het ontwikkelen van het plan langs de Stouwe. Mocht uit nieuwe informatie blijken dat het ontwikkelen van turbines langs de Stouwe niet langer noodzakelijk is dan zullen we het plan heroverwegen.

Jullie zeggen te luisteren naar omwonenden, maar waarom zetten jullie je plan toch door als een aantal omwonenden tegen het plan is?

Als initiatiefnemers zijn we ervan overtuigd dat het gebied langs de Stouwe geschikt is voor windmolens. We willen voorkomen dat commerciële partijen hier windmolens neerzetten zonder voldoende participatie met de omgeving en lokaal eigendom. Het uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat de windmolens worden gerealiseerd. Afzien van de realisatie van de windmolens is wat de initiatiefnemers betreft in beginsel een optie als er harde begrenzingen zijn die het plan niet haalbaar maken. Dit kan voortkomen uit de nog uit te voeren onderzoeken waardoor niet kan worden voldaan aan wetten en normen die beperkingen opleggen waardoor het plan financieel niet haalbaar is. Dat neemt niet weg dat de initiatiefnemers opvattingen uit de omgeving serieus nemen

Op welke manieren kunnen inwoners van de omgeving meeprofiteren?

Inwoners in de omgeving van het plangebied kunnen op drie manieren meeprofiteren:

a. Ten eerste hebben de coöperaties de ambitie om de stroom die wordt opgewekt door de windmolens voor een laag en vast bedrag aan te bieden aan inwoners en bedrijven in de omgeving. Hierdoor krijgt iedereen een kans om mee te profiteren door middel van een lage energierekening.

b. Ten tweede kunnen inwoners en bedrijven investeren in de windmolens. Je koopt als het ware een deel van de windmolen en profiteert mee van de opbrengsten die worden verkregen uit de verkoop van stroom.

c. Ten derde zal er volgens de Gedragscode Wind op Land een omgevingsfonds worden opgesteld. Hier zal jaarlijks een bedrag per Mwh in worden gestort. De omgeving mag vervolgens bepalen wat er met dit geld gebeurd.

Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s die windmolens met zich mee brengen?

De kwestie van gezondheidsrisico's bij windmolens is belangrijk en verdient zorgvuldige aandacht. We horen veel zorgen hierover en ook in de media is er veel over te doen. Als coöperaties kunnen wij moeilijk op elk gezondheidsonderzoek, artikel of mening een reactie geven, wel kunnen we verwijzen naar het RIVM, voor een algemene analyse van veel wetenschappelijk onderzoek.

In de analyse van het RIVM geeft zij aan dat er veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn geweest, en in de analyse geeft het RIVM aan dat meer onderzoek zeker zinvol is. De analyse is gemaakt op basis van veel onderzoek en concludeert dat er zeker gezondheidseffecten zijn. Het is wel verschillend per effect of het ook direct of indirect aantoonbaar is. Ook zijn sommige effecten van onderzoeken tegenstrijdig of van lage kwaliteit.

Het is van cruciaal belang dat we blijven luisteren naar gemeenschappen en individuen die mogelijke zorgen uiten. Door middel van transparante communicatie, voortdurende monitoring en betrokkenheid van belanghebbenden kunnen we een evenwicht vinden tussen het bevorderen van duurzame energie en het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van onze samenleving.

Over gezondheidsrisico’s met betrekking tot windmolens heeft het RIVM een webpagina beschikbaar met meer informatie.

Hoe zit het met de waarde van mijn woning, wordt er naar planschade gekeken?

We betrekken de omwonenden in onze plannen, het is gebruikelijk om bij windparken van tevoren een planschadeonderzoek uit te voeren, zodat duidelijk wordt wat de impact van het windpark op de woningwaarde is. We willen ook hier graag met de klankbordgroep in gesprek wat passend is voor omwoners.

Wat doen jullie met het werkverkeer? (er is nu al veel werkverkeer van lokale ondernemers)

We betrekken de omwonenden in onze plannen, als de plannen concreet genoeg zijn zullen we kijken hoe we de overlast zo goed mogelijk kunnen beperken. We blijven dit monitoren en daar ook op acteren waar mogelijk. We nemen natuurlijk direct betrokkenen hier in mee, ook hier geldt dat we een lokale partij zijn en er direct zelf ook hinder van ondervinden.

Download hier de bijlage:
Download

Ook interessant

Zonne-energie

Afgelopen vrijdag (5 april) hebben we ons eerste zonnedak, Zonnig Nonkeswijk in Daarlerveen, feestelijk in gebruik genomen! De installatie is door KiesGroen op 4 april opgeleverd. De komende 15 jaar zal de coöperatie op het dak van de Luchtdichtshop groene stroom opwekken.

Lees nu...
Wind-energie

Op 28 en 29 februari jl. hebben we samen met Energiek Daarle 2 informatie-avonden georganiseerd. Hier hebben we veel omwonenden en andere geïnteresseerden mogen ontvangen. We hebben hen bijgepraat over het door ons ingediende principeverzoek voor de bouw van windturbines

Lees nu...
Nieuws

Op vrijdag 5 april hopen we ons eerste gezamenlijke zonnedak (Zonnig Nonkeswijk) van Daarlerveen te openen. In totaal zullen 204 panelen ongeveer 70.000 kWh groene stroom per jaar gaan opwekken! Hiermee wekken we genoeg stroom op voor 15 tot 20 huishoudens.

Lees nu...